MOS Tijd voor Later: Schenken met een in- en uitsluitingsclausule, hoe werkt dat?

MOS Tijd voor Later: Schenken met een in- en uitsluitingsclausule, hoe werkt dat?

Bij een schenking of een erfenis wordt vaak geadviseerd een uitsluitingsclausule op te nemen. Door middel van deze clausule wordt bewaakt dat het geschonken of vererfde vermogen privévermogen van de verkrijger blijft, ook al is deze in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit wordt de ‘harde’ uitsluitingsclausule genoemd.

Een uitsluitingsclausule is echter niet altijd fiscaal voordelig voor de verkrijger. Bij overlijden van de verkrijger is niet automatisch de helft van het onder uitsluitingsclausule verkregen vermogen onbelast eigendom van de partner. Voor de erfbelasting is dit een relatief dure verkrijging. Deze harde werking van de uitsluitingsclausule kan worden verzacht door als schenker of erflater een ‘zachte’ uitsluitingsclausule op te nemen bij de schenking of erfenis. Dit houdt in dat wanneer het huwelijk of de samenleving van de verkrijger eindigt door diens overlijden, het vermogen van de schenking of erfenis alsnog in de gemeenschap van goederen mag vallen. Eindigt de samenleving door echtscheiding, dan geldt deze verzachtende werking niet.

Huwelijksgoederenrecht vanaf 1-1-2018

Met de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht in 2018 is de insluitingsclausule ontstaan. Deze clausule werkt omgekeerd aan de uitsluitingsclausule. Een erfenis of schenking blijft bij huwelijken die gesloten zijn na 1 januari 2018 altijd privévermogen. Indien bij de schenking of de erfenis een insluitingsclausule is opgenomen, wordt specifiek toestemming gegeven om dit vermogen in het gemeenschappelijk vermogen van de verkrijger te laten vallen. Ook hierbij geldt de mogelijkheid van een harde (altijd in de gemeenschap) of een zachte (alleen bij overlijden in de gemeenschap) clausule mogelijk.

Schriftelijke vastlegging van de clausules/ zorg voor een goede administratie

Deze uit- en insluitingsclausules gelden niet automatisch en moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Dit kan in een testament of in een schenkingsovereenkomst worden opgenomen. De clausules kennen geen terugwerkende kracht, dus zorg dat het tijdig kenbaar is gemaakt. Daarnaast is een goede administratie belangrijk, waaruit blijkt wat de verkrijger gedaan heeft met het vermogen. Bij besteding van het vermogen aan de gemeenschappelijke huishouding kan de clausule zijn werking verliezen.

Voor de praktijk

Wil je een grotere schenking doen leg deze dan schriftelijk vast in een schenkingsovereenkomst waarin passende in- en uitsluitingsclausules worden opgenomen.

Vragen? Meer info?

Wil je meer informatie of wil je advies, neem dan contact op met onze belastingadviseurs. Zij kunnen je ook begeleiden bij het opzetten van een schenkingsplan.

Photo by Juliane Liebermann on Unsplash.

Facebooktwitterlinkedinmail