juli 2021

Als u moet interen op uw vermogen om de verschuldigde belasting te kunnen betalen, is dit een aanwijzing dat er sprake kan zijn van een zogenaamde buitensporige last. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. De zaak werd voor verder...

Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan...

Is er iemand overleden in de nabije omgeving? Dan breekt vaak een verdrietige tijd aan. En ook een periode waarin er veel geregeld moet worden. Eerst de uitvaart of crematie en daarna begint de afwikkeling van de nalatenschap. De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de...

Het Kabinet heeft aangekondigd dat in het Belastingplan 2022 een voorstel wordt opgenomen voor het onbelast vergoeden van kosten voor thuiswerken als gerichte vrijstelling onder de Werkkostenregeling. Een stap waar de praktijk al lang op wacht. Hoe dit er precies uit zal gaan zien zal...

Controle van werknemers is niet verboden. Werkgevers erop moeten toezien dat werknemers gezond en veilig werken thuis, dus controle is ook niet per definitie iets negatiefs, het is ook bedoeld om werknemers te beschermen. Het controleren van werknemers mag echter alleen onder strikte voorwaarden en...

De Update lonen is een handig naslagwerk voor werkgevers. Deze update bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, en het gebruikelijk loon voor de dga. Tevens bevat deze editie actuele cijfers en informatie over de auto van de zaak, de mogelijkheden voor...

Het kabinet heeft recent besloten om in het kader van de corona steunmaatregelen het bijzonder uitstel nog een keer met 3 maanden te verlengen tot 1 oktober 2021. In onderstaand schema kan je zien wat je kan of moet doen. Vragen? Meer info? Wil je meer informatie of...

Heb je of verwacht je verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? Bekijk dan tijdig de gevolgen van de gewijzigde verliesverrekeningsregels. De regels worden verruimd, maar ook beperkt. Zo zijn verliezen straks in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tegelijkertijd worden verliezen in omvang beperkt verrekenbaar: volledige verliesverrekening is straks...

Bestuurders van een stichting of vereniging krijgen per 1 juli 2021 te maken met strengere regels. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) beoogt een professionaliseringsslag bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Incidenten Den Haag heeft de regels aangescherpt na incidenten in de sociale huursector, de...